Chatrandom Uslovi Korišćenja

Chatrandom pripada Bridgestone International grupi (u daljem tekstu „mi“). Chatrandom pruža usluge interaktivnog razgovora i video komunikacije putem našeg sajta i aplikacije za mobilne uređaje (pod zajedničkim nazivom Servis) koje podležu Vašoj saglasnosti sa uslovima korišćenja, i obaveštenjima sadržanim u, ili koje se odnose na ove uslove (U daljem tekstu Uslovi korišćenja). Takođe, tokom korišćenja određenih usluga ili materijala u ovim Servisima korisnici će biti podložni svim postavljenim uputstvima ili pravilima koja se primenjuju na te usluge ili materijale koji mogu sadržati dodatne uslove koji nisu pomenuti u Uslovima korišćenja. Sva takva uputstva i pravila su ovde uključena u Uslove korišćenja.

PREUZIMANJEM APLIKACIJA I/ILI KORIŠĆENJEM OVOG SERVISA KORISNIK SE SLAŽE SA OBAVEZAMA KOJE PROISTIČU IZ OVIH USLOVA KORIŠĆENJA. UKOLIKO KORISNIK NE ŽELI DA SE OBAVEŽE OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO ZA TRENUTNI PREKID SVAKE DALJE UPOTREBE. REŠENJE ZA VAŠE NEZADOVOLJSTVO SADRŽAJEM ILI INFORMACIJAMA DOSTUPNIM NA ILI PUTEM OVIH USLUGA JE PRESTANAK KORIŠĆENJA USLUGA. VAŠ PRISTANAK NA NAŠE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA POČINJE ONOG MOMENTA KADA ZAPOČNETE KORIŠĆENJE NAŠEG SERVISA.

Mi zadržavamo pravo na promenu ovih Uslova Korišćenja s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja korisnika.Vi prihvatate i slažete se sa tim da je Vaša obaveza da periodično pregledate ovaj Servis i usluge, i Uslove Korišćenja i da budete svesni svih izmena. Vaš nastavak korišćenja ovog Servisa nakon tih izmena će podrazumevati da ste upoznati sa izmenjenim Uslovima Korišćenja i da se slažete sa njima i prihvatate obavezu koja proističe iz izmenjenih Uslova Korišćenja.

Kao što će biti korišćeno u Uslovima Korišćenja, naše interesne strane uključuju naše vlasnike, podružnice, uključene kompanije, šefove, direktore, dobavljače, partnere, sponzore, i oglašivače, i uključuje (bez ograničenja) sve strane uključene u stvaranje, proizvodnju, i/ili pružanje ovog Servisa i/ili njegovog sadržaja.

Chatrandom Usluge

Chatrandom pruža usluge interaktivnog razgovora i video komunikacijske usluge Korisnicima putem sopstvene web i mobilne aplikacijske platforme dostupne Chatrandom Korisnicima koji su se složili i prihvatili sa, u to vreme, aktuelnim Uslovima Korišćenja i Zaštite Privatnosti putem podržanih uređaja (Chatrandom platforma).

Podržani uređaji

Za potrebe ovog Sporazuma „Podržani uređaji“ podrazumevaju da se u vreme korišćenja, a za potrebe istog, koriste u to vreme aktuelne verzije Internet pretraživača, mobilnih telefona, i uređaja za bežičnu (wifi) komunikaciju koji su poznati sada ili proizvedeni od sada pa nadalje koristeći bilo koju telekomunikacijsku metodu ili protokol poznat sada ili proizveden od sada pa nadalje koji jesu i koji će biti kompatibilni sa Chatrandom platformom.

Prihvatanje ovog Sporazuma kao Obavezujućeg Ugovora

U meri u kojoj Korisnici mogu preuzeti Chatrandom aplikaciju, napraviti korisnički nalog, ili pristupiti Chatrandom platformi na drugi način, Korisnik prihvata i razume da će takva upotreba prikupljati jedinstvene identifikatore i dozvole putem podržanih uređaja. U meri u kojoj je Korisniku ponuđena prilika da, tokom procesa preuzimanja, registracije, ili pristupanja platformi na drugi način, označi svoje prihvatanje („Slažem se, obavezujem, i prihvatam Uslove Korišćenja i uključenih pravila tokom svoje celokupne upotrebe Chatrandom platforme“).

Chatrandom Kanali

Bazirajući se na sopstvenoj tehnologiji, softveru, znanju i umeću, (Chatrandom tehnologija) Chatrandom ima mogućnost da prilagođava, upravlja, održava, i omogućava pristup virtualnim kanalima putem Chatrandom Platforme, (Chatrandom Kanali Servisa) korisnicima platforme pod uslovom da ispunjavaju uslove Prihvatljive Upotrebe, Pravila definisana od strane trećih lica, i sve druge primenjive zakone.

Chatrandom Uređivanje

Korisnici se slažu i razumeju da će Chatrandom tehnologija biti korišćena za potrebe Uredjivanja, i omogućavanja pristupa Chatrandom platformi na način koji podiže društvene standarde, i Politiku Prihvatljive Upotrebe. Upotrebom ove Chatrandom tehnologije biće moguće uklanjanje korisnika sa određenih kanala, ili suspendovanje njihovih mogućnosti da pristupe Chatrandom platformi ukoliko dođe do narušavanja ovog Dogovora ili Politike Prihvatljive Upotrebe, ili ukoliko postoji realna mogućnost narušavanja. Takvo delovanje se izvodi od strane Chatrandom-a u apsolutnoj diskreciji, a sve u cilju pružanja boljih uslova i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Chatrandom Sadržaj

Korisnici ostaju vlasnici sadržaja koji sami naprave ili izvode. Određene karakteristike i funkcionalnosti Pltaforme će ostati intelektualna svojina Chatrandom-a, uključujući bez ograničenja, sopstveni tekst, uredjivački tekst, miultimedijalne sadržaje, slike i grafiku, softver, podatke, ili druge informacije koje su postojeći deo Chatrandom Platforme i koje su uopšte dostavljene putem Chatrandom-a (zajednički naziv Chatrandom Sadržaj)

Davanje Dozvole

Korisnici će omogućiti Chatrandom-u ekskluzivnu, neograničenu dozvolu na nivou celog sveta da koriste, emituju, i prezentuju Sadržaj, koji oni narpave, ili emituju putem Platforme za potrebe pružanja Servisa koji obuhvataju Chatrandom Pltaformu. Takva upotreba može uključiti upotrebu odrđenog Sadržaja, uključujući ali ne ograničavajući se na video, slike, audio zapis, ili Korisničke sličnosti u marketinške i reklamne svrhe, u meri u kojoj je takva upotreba dozvoljena i autorizovana.

Prihvatljiva Upotreba

Vaša upotreba Servisa podleže svim primenjivim zakonima i regulativama, uključujući Netiquette, i isključivo ste sami odgovorni za sadržaj svoje komunikacije putem Servisa. Doprinoseći prilivu informacija ili korišćenjem bilo kog drugog servisa komunikacije, ili drugog interaktivnog servisa, koji Vam može biti dostupan na ili putem ovog Servisa, slažete se da nećete otpremljivati, deliti, postavljati, ili na bilo koji drugi način distribuirati ili podsticati distribuciju bilo kog sadržaja, uključujući tekst, komunikaciju, softver, slike, zvučni zapis, podatke, ili druge informacije koji:

Mi niti odobravamo, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za sadržaj bilo kog Sadržaja korisnika trećih lica Servisa. Me ne možemo nastojati da skeniramo, proveravamo, i obrađujemo sadržaj postavljen od strane korisnika naših usluga, međutim Chatrandom, i naši moderatori imaju isključivo pravo da blokiraju ili uklone sadržaj za koji se ispostavi da, prema našem isključivom sudu, nije u skladu sa ovim Uslovima Korišćenja, ili sa bilo kojim drugim pravilima korisničkog ponašanja koje smatramo adekvatnim za upotrebu našeg Servisa, ili je na bilo koji drugi način štetan, za osudu, ili netačan. Mi nismo odgovorni za bilo koji neuspeh ili kašnjenje u odstranjivanju takvog sadržaja. Vi se ovim putem slažete sa uklanjanjem takvog sadržaja i odričete se bilo kakvih zahteva uperenih protiv nas koji mogu proisteći iz uklanjanja takvoh sadržaja. Pogledajte u delu „ Upotreba Vašeg Materijala“ dalje u tekstu za opis procedura koje potrebno ispratiti u slučaju da bilo koja strana veruje da sadržaj koji je postavljen na ovom Servisu predstavlja kršenje prava na bilo koji patent, zaštitni znak, poslovne tajne, vlasničkih prava, prava na javnost, ili drugih prava vlasništva bilo koje strane.

Uz to, korisnici ne mogu koristiti svoj nalog da narušavaju bezbednost drugih naloga ili da pokušaju da pridobiju neovlašćen pristup drugoj mreži ili serveru. Ni Vama ni drugim ovlašćenim Korisnicima servisa nisu i ne mogu biti dostpuni svi delovi Servisa. Vi se kao Korisnik ne smete mešati i ometati korišćenje i uživanje u korišćenju Servisa ili bilo kog drugog sličnog servisa. Korisnici koji naruše bezbednost systema ili mreže mogu snositi zakosnke posledice u vidu krivične ili prekršajne prijave.

Slažete se da da mi možemo u svako doba, na osnovu isključivog diskrecionog prava, ukloniti Vaš nalog sa Servisa bez prethodnog obaveštenje usled kršenja bilo kog od gore navedenih uslova. Uz to, vi priznajete i prihvatate da ćemo mi u potpunosti sarađivati u istrazi narušavanja bezbednosti sistema i mreže na drugim sajtovima i servisima, uključujući i saradnju sa predstavnicima snaga zakona u istraživanju sumnji na krivično kršenje zakona.

Informacije o intelektualnoj svojini

Za potrebe ovih Uslova Korisšćenja, „sadržaj“ je definisan kao bilo koja vrsta informacija, komunikacije, softvera, fotografija, videa, grafika, muzike, zvukova, i drugih materijala i usluga koje mogu biti viđene na našem Servisu. Ovo uključuje, ali ni na koji način nije ograničeno na poruke na oglasnoj tabli, chat, poruke i drugi originalni sadržaj.

Prihvatajući ove Uslove Korišćenja, vi priznajete i prihvatate da je sav, Vama predstavljen sadržaj, zaštićen vlasničkim pravima, zaštitnim znacima, oznakama servisa, patentima i ostalim vlasničkim pravima i zakonima, i predstavlja isključivu svojinu Chatrandom-a i/ili njegovih Podružnica. Vama je jedino dozvoljeno da koristite sadržaj sajta isključivo na način odobren od naše strane, ili određene strane koja dati sadržaj dostavlja. Izuzev pojedinačne kopije napravljene za ličnu upotrebu, ne smete kopirati, reprodukovati, menjati, ponovo objavljivati, otremljivati, postavljati, emitovati, ili distribuirati bilo koji dokument ili informaciju sa ovog Servisa. U bilo kojoj formi ili na bilo koji način bez prethodne pismene dozvole od strane nas ili ili određene strane koja dati sadržaj dostavlja, i sami ste isključivo odgovorni za pribavljanje dozvola pre ponovne upotrebe bilo kog zaštićenog materijala koji je dostupan na ovom Servisu. Svako neovlašćeno korišćenje materijala koji je dostupan na ovom Servisu može narušiti vlasničko pravo, zaštićene znakove, ili bilo koji drugi primenjiv zakon i može rezultirati sa krivičnom ili prekršajnom kaznom.

Ni mi ni naše Podružnice ne garantuju i ne predstavljaju da Vaša upotreba materijala prikazanih na, ili pribavljenih putem ovog Servisa neće predstavljati kršenje prava trećih lica. Pogledajte, „Upotreba Vašeg Materijala“ dalje u tekstu za detaljniji opis procedura koje treba ispratiti u slučaju da neka strana veruje da neki sadržaj postavljen na ovom Servisu narušava prava bilo kog patenta, zaštitnog znaka, poslovnih tajni, vlasničkog prava, prava na javnost ili drugih vlasničkih prava bilo koje strane.

Svi prilagođeni grafički sadržaji, ikone, logoi, i imena servisa su registrovani zaštitni znaci, zaštitni ili znaci servisa Chatrandom-a ili njegovih Podružnica. Svi ostali zaštitni ili znaci servisa su svojina njihovih vlasnika. Ništa u ovim Uslovima Korišćenja, vam ne daje dozvolu ili bilo kakvo pravo da koristite bilo koji zaštitni znak, znak servisa, logo i/ili ime Chatrandom-a ili njegovih Podružnica.

Korisnički Sadržaj

Podložno našoj Politici Privatnosti bilo koja komunikacija ili materijal koji emitujete ka ovom Servisu ili ka nama, bilo putem elektronske pošte ili drugim putem, zbog bilo kog razloga, biće tretirani kao sadržaj nepoverljivog i nevlasničkog kakraktera. Dok zadržavate sva prava u takvoj komunikaciji ili materijalu, Vi dajete nama i našim licenciranim podružnicama ne-ekskluzivno, isplaćeno, neograničeno, i pravo na nivou sveta da kopiramo, distribuiramo, prikazujemo, izvodimo, objavljujemo, prevodimo, prilagođavamo, menjamo, i na drugi način koristimo taj materijal bez obzira na formu ili tip skladištenja, (trenutno poznat ili ne) u kom je korišćen.

Molimo Vas da nam ne podnosite poverljive ili vlasničke informacije ukoliko se tako prethodno ne dogovorimo. Mi takođe nismo u stanju da prihvatimo vaše netražene ideje ili ponude, tako da Vas molimo da nam ih ne dostavljate ni pod kojim okolnostima.

Mi poštujemo intelektualnu svojinu drugih ljudi, i molimo Vas da i vi tako postupate. Ako Vi ili bilo koji drugi korisnik ovog Servisa verujete da je Vaše, njeno ili njegovo pravo vlasništva, zaštitnog znaka ili drugih vlasničkih prava narušeno postavljanjem određenog sadržaja na ovaj Servis, Vi ili taj drugi korisnik treba da odmah pošaljete obaveštenje o tome našem Zaduženom Agentu (više informacija dalje u tekstu).

Da bi se problem rešio što efikasnije, obaveštenje mora sadržati:

U skladu sa ukazom Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C.A. Sec. 512(c), naš Zaduženi Predstavnik za Obaveštenja za tvrdnje o narušavanju prava o vlasništvu može biti kontaktiran na način opisan dalje u tekstu. Usluga prema korisnicima koji višestruko ponavljaju narušavanje prava o vlasništvu ili prema korisnicima koji višestruko ponavljaju tvrdnje o narušavanju prava vlasništva će biti prekinuta.

 

Predstavnik zadužen za Tvrdnje o narušavanju prava vlasništva:

[email protected]

 

Vi priznajete i slažete se da mi možemo, po primanju obaveštenja o tvrdnji o narušavanju vlasničkih prava, odmah ukloniti identifikovan material sa našeg Servisa, bez odgovornosti prema Vama, ili prema bilo kojoj drugoj strani, i da će tvrdnje o narušavanju prava o vlasništvu i strana koja je izvorno i postavila taj material biti upućene Kancelariji za zaštitu prava vlasništva Sjedinjenih Država za presudu kao što Digital Millennium Copyright Act i nalaže.

Izjava o Garancijama

SVI MATERIJALI I USLUGE NA OVOM SERVISU SU DOSTAVLJENE NA OSNOVI „KAO ŠTO JESU“ I „KAO ŠTO SU I DOSTUPNE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, BILO IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANE GARANCIJE TRŽIŠNE ILI POGODNOSTI ZA DRUGU NAROČITU SVRHU, ILI GARANCIJE O NEPOVREDIVOSTI PRAVA.

NEOGRANIČAVAJUĆI PRETHODNO REČENO NE DAJEMO GARANCIJE DA ĆE: (A) USLUGE I MATERIJALI ODGOVORITI VAŠIM ZAHTEVIMA, (B) USLUGE I MATERIJALI BITI NEPREKINUTI, PRAVOVREMENSKI, I BEZ GREŠAKA, (C) REZULTATI KOJI MOGU BITI DOBIJENI UPOTREBOM SERVISA ILI MATERIJALA BITI EFEKTNI, TAČNI ILI POUZDANI, ILI (4) KVALITET BILO KOG PROIZVODA, USLUGA, ILI INFORMACIJA KOJE STE KUPILI ILI PRIBAVILI NA SERVISU OD NAS ILI NAŠIH PODRUŽNICA ZADOVOLJITI VAŠA OČEKIVANJA ILI BITI BEZ GREŠAKA, OŠTEĆENJA ILI DEFEKATA.

OVAJ SERVIS MOŽE SADRŽATI TEHNIČKE ILI DRUGE GREŠKE, NETAČNOSTI, ILI GREŠKE U KUCANJU. MI MOŽEMO PRAVITI IZMENE U MATERIJALIMA I USLUGAMA U BILO KOJE DOBA BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA. MATERIJALI NA OVOM SERVISU MOGU BITI ZASTARELI, I NE OBAVEZUJEMO SE DA ĆEMO AŽURIRATI TAKAV MATERIJAL ILI USLUGE.

VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SERVISA ILI PREUZIMANJE ILI BILO KOJE DRUGO PRIBAVLJANJE BILO KOG MATERIJALA JE IZVRŠENO NA OSNOVU VAŠE SLOBODE ODLUČIVANJA I RIZIKA I SA VAŠOM SAGLAŠNOŠĆU DA ĆETE BITI ISKLJUČIVO VI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NAČINJENJU NA VAŠEM RAČUNARU, ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA KOJI MOGU REZULTIRATI OD TAKVIH AKTIVNOSTI.

Sadržaj koji je dostupan putem ovog Servisa često predstavlja mišljenja i sud dobavljača informacija, korisnika sajta, ili bilo koje druge osobe koja nije povezana sa Chatrandom-om. Mi ne podržavamo, niti smo odgovorni za tačnost i pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, ili izjava izrečenih od strane bilo koga osim od strane ovlašćenih portparola Chat-Spin-a koji daju izjave u granicama svojih ovlašćenja. Upućujemo Vas na specifične uređivačke politike postavljene na različitim delovima ovog Servisa za više informacija, čije su politike uključene kao referenca u ove Uslove Korišćenja.

NEKE DRŽAVE ILI NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ODREĐENIH GARANCIJA, TAKO DA SE NEKE OD GORE POMENUTIH OGRANIČENJA NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

Ograničavanje Odgovornosti

Vaš isključiv pravni lek i sva naša odgovornost, ukoliko postoji, za bilo koje tvrdnje koje mogu proisteći iz ovih Uslova Korišćenja, i Vaše upotrebe ovog Servisa, će biti ograničeni iznosom koji plaćate za upotrebu usluga na ovom Servisu, tokom dva meseca koji prethode delu za koje se poziva na odgovornost.

NI U KOM SLUČAJU ĆEMO MI ILI NAŠE PODRUŽNICE BITI ODGOVORNI PREMA BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KOJU POSEBNU, KAZNENU, SLUČAJNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, ILI ŠTETU UOPŠTE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ONU KOJA REZULTUJE GUBITKOM ZBOG UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO DA JESMO ILI NISMO BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTIMA TAKVIH ŠTETA, I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE O ODGOVORNOSTI, KOJA MOŽE PROISTEĆI IZ ILI BITI U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG SERVISA ILI BILO KOG DRUGOG VEBSAJTA KOJI JE POVEZAN NA BILO KOJI NAČIN SA OVIM SERVISOM.

NEKE NADLEŽNOSTI ZABRANJUJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, TAKO DA SE GORE POMENUTA OGRANIČENJA NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

Nadoknada

Po našem zahtevu, Vi se slažete da branite, obeštetite, i održavate nas i naše podružnice bezbednim od strane bilo kakvih odgovornosti, potraživanja, i troškova, uključujući i troškove pravnog zatupnika, koji mogu proisteći iz vaše upotrebe ili zloupotrebe ovog Servisa. Mi zadržavamo pravo da, o svom trošku, zauzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad svi stvarima koje inače podležu obeštećenju od strane Vas, u slučaju kog, ćete Vi sarađivati sa nama u isticanju svake moguće odbrane.

Sporazum o Arbitraži

Bilo koji spor, kontoverza, razmimoilaženje i potraživanje koje može proisteći iz, ili je u vezi sa ovim ugovorom, uključujući postojanje, ispravnost, interpretaciju, izvođenje, kršenje, ili prekid od toga ili bilo koji spor u vezi sa ne-ugovornim obavezama koje proizlaze iz ili su u vezi sa tim će biti upućene i na kraju rešene od strane arbitraže upravljane od strane UNCITRAL Arbitražnih Pravila koristeći JAMS Racionalizovane Arbitražne Procedure, ili, na osnovu međusobnog dogovora, BVI Medjunarodni Arbitražni Centar (BVIIAC), koji je modifikovan od strane IAC Procedure za potrebe Administracije za Arbitražu. Ovaj ugovor će biti interpretiran od strane BVI zakona, i na osnovu konvencije Ujedinjenih Nacija za Međunarodnu Razmenu Robe, koji će se primenjivati na sva pitanja koja se tiču upotrebe ovog Servisa.

Zabrana Grupne i Zastupničke tužbe i Neindividualne Pomoći

VI I Chatrandom PRIHVATATE DA OBOJE MOGU IZVRŠITI POTRAŽNJU JEDNO PREMA DRUGOM, SAMO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI A NE KAO TUŽILAC ZATUPNIK ILI ČLAN VEĆE GRUPE U BILO KOJOJ POTRAŽIVAČKOJ GRUPNOJ ILI ZASTUPNIČKOJ TUŽBI ILI PROCESU. OSIM UKOLIKO SE VI I Chatrandom NE DOGOVORITE DRUGAČIJE, ARBITRAŽNI ORGAN NE MOŽE DA UDRUŽI ILI SPOJI POTRAŽIVANJE VIŠE OD JEDNE OSOBE ILI STRANE, I NE MOŽE PREDSEDAVATI NAD BILO KOJIM OBLIKOM USDRUŽENE, ZATUPNIČKE, ILI GRUPNOG PROCESA. TAKOĐE, ARBITRAŽNI ORGAN MOŽE DODELITI POMOĆ (UKLJUČUJUĆI NOVČANU, NAREDBODAVNU, I DEKLARATIVNU POMOĆ) SAMO U SLUČAJU DA JEDNA STRANA TRAŽI INDIVIDUALNU POMOĆ I SAMO U MERI U KOJOJ JE NEOPHODNO PRUŽITI POMOĆ KOJA JE PREDSTAVLJENA KAO NEOPHODNA U POTRAŽIVANJU TE STRANE. SVAKA DODELJENA POMOĆ NE MOŽE UTICATI NA DRUGE KORISNIKE.

Arbitražne procedure

Arbitražni postupak je neformalniji od sudskog procesa. Arbitraža koristi neutralnog arbitra umesto sudije ili porote, i sudska revizija arbitražne presude je veoma ograničena. Ipak, arbitar može dodeliti istu štetu i pomoć na individualnoj osnovi koje može na individualnoj osnovi dodeliti i sud. Svi problemi su na arbitru da odlučuje o njima, osim problema koji se tiču primenjivosti arbitraže, obim primenjivosti ovog Sporazuma u Arbitraži, (Zabrana Grupne i Zaštitničke tužbe i Neindividualne Pomoći) o kojima odlučuje sud za nadležnost.

Strana koja namerava da traži arbitražu, mora prvo poslati drugoj strani, putem sertifikovane poštanske službe, pisano obaveštenje, u kojoj se opisuje priroda spora u razumnim detaljima („Obaveštenje“). Obaveštenje Chatrandom-u treba poslati Bridgestone International Group, Inc. čija je adresa navedena dalje u tekstu. Sve informacije na koje se poziva Obaveštenje moraju biti pružene, uključujući i opis prirode i osnove na kojoj se zasniva potražnja koju strana ističe i traži pomoć.

Ukoliko Vi I Chatrandom niste u stanju da razrešite potražnju opisanu u Obaveštenju, u roku od 30 dana nakon što je Obaveštenje poslato, Vi ili Chatrandom možete započeti arbitražni process sa JAMS. Formular za započinjanje arbitražnog procesa je dostupan na JAMS vebsajtu na adresi: https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Osim popunjavanja fromulara i podnošenja istog JAMS-u a sve u skladu sa njihovim pravilima i procedurama, strana koja započinje arbitražni process mora poštanskim putem dostaviti kopiju popunjenog formulara protivničkoj strani.

Možete poslati kopiju Chatrandom-ovom zastupništvu Bridgestone International Group, Inc, na sledeću adresu: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Arbitraža će se sprovoditi online koristeći JAMS direktne arbitražne procedure. Putem međusobnog dogovora, strane koje učestvuju u artbitražnom postupku mogu izabrati da koriste BVI Međunarodni Arbitražni Centar (BVIIAC) izmenjen u skladu sa IAC Procedurama za Vodjenje Arbitraže, ukoliko to okolnosti dozvoljavaju. U slučajevima gde su primenjuje saslušanje uživo, Vi i/ili Chatrandom možete prisustvovati putem telefona, ukoliko arbitar ne zahteva drugačije. U svakom slučaju, jedan arbitar će biti postavljen, i arbitražni process će biti na Engleskom jeziku.

Arbitar će odmeriti težinu činjenica svih tvrdnji u skladu sa BVI zakonom, Konvenciji Ujedinjenih Nacija o Međunarodnoj Prodaji Robe, uključujući priznati princip jednakosti, i poštovaće sve tvrdnje privilegija priznate od strane zakona. Presude u prethodnim arbitražama koje uključuju druge korisnike neće obavezivati arbitra u ovom procesu, ali će ga obavezivati presude u prethodnim arbitražama u kojima je učestvovao isti Chatrandom korisnik, u meri koja je potrebna a sve u skladu sa primenjivim zakonom. Odluka koju donese arbitar će biti krajnja i obavezujuća, i presuda na odluku donetu od strane arbitra može biti korišćena na bilo kom sudu koji nad tim ima nadležnost.

Troškovi Arbitraže

U svakoj arbitraži koja proizilazi iz ili je u vezi sa ovim Sporazumom, arbitar će dodeliti preovlađujućoj strani, ukoliko je ima, troškove i advokatske troškove nastale u razumnom okviru od strane preovlađujuće strane u vezi sa arbitražom. Ukoliko arbitar utvrdi da je strana koja je preovlađujuća strana u okolnostima u kojima je preovlađujuća strana osvojila neke ali ne sve svoje potražnje i protivpotražnje, arbitar može dodeliti preovlađujućoj strani odgovarajući procenat troškova i advokatskih troškova nastalih u razumnom okviru od strane preovlađujuće strane u vezi sa arbitražom.

Odvojivost

Sa izuzetkom bilo koje odredbe u ovom Delu koji se odnosi na Dogovor o Arbitraži („Zabrana Grupne i Zaštitničke tužbe i Neindividualne Pomoći“), ukoliko arbitar ili sud odluči da je bilo koji deo ovog Sporazuma o Arbitzraži nevažeći ili neizvršiv, ostali delovi ovog Dogovora o Arbitraži će i dalje ostati na snazi. Ukoliko arbitar ili sud donese odluku da je bilo koja od odredbi ovog Sporazuma o Arbitraži („Zabrana Grupne i Zaštitničke tužbe i Neindividualne Pomoći“) nevažeća ili neizvršiva, tada će celina ovog Dogovora o Arbitraži biti ništavna i poništena. Ostatak Sporazuma i njegov Deo o Legalnim Sporovima će nastaviti da se primenjuje.

Budući Amandmani Dogovora o Arbitraži

Bez obzira na oprečnosti u bilo kojoj odredbi u ovim Uslovima Korišćenja, Vi i mi se slažemo da ukoliko mi donesemo neki amandman u Sporazumu o Arbitraži (koji nije samo amandman na adresu obaveštenja ili link ka vebsajtu koji je ovde pružen) u budućnosti, taj amandman se neće odnostiti na bilo koju potražnju koja je podneta u pravnom procesu protiv Chatrandom-a pre dana kad je taj amandman stupio na snagu.

Amandman će se primenjivati na sve druge sporove vođene Sporazumom o Arbitraži do kojih je došlo ili će doći između Vas i Chatrandom-a. Mi ćemo Vas obavestiti o amandmanima tako što ćemo objaviti dopunjene uslove na Chatrandom.com barem 30 dana pre nego što amandman stupi na snagu i putem obaveštenja elektronskom poštom.

 

Razno

Učestvovanje u Promocijama

S vremena na vreme, ovaj Servis može uključivati reklamne poruke trećih strana. Vi možete ući u korespodenciju sa njima ili učestvovati u promocijama u kojima oglašavači predstavljaju svoje proizvode na ovom Servisu. Bilo koja takva korespodencija ili promocija, uključujući i dostavu i plaćanje robe i usluga, i bilo koje druge uslove, garancije, ili predstavljanje povezano sa takvom korespodencijom ili promocijom, su isključivo između Vas i oglašavača. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili obavezu, niti smo odgovorni za bilo koji deo takve korespodencije ili promocije.

Sigurnost i Lozinka

U meri u kojoj vam je ponuđena opcija da napravite korisnički nalog, isključivo ste Vi odgovorni za održavanje poverljivosti vaše lozinke i naloga i za bilo koje i sve izjave i dela ili propuste koji se mogu desiti kroz upotrebu Vaše lozinke i naloga, uključujući i bilo koju poštu poslatu i bilo koje nastale troškove. Zbog toga, Vi morate preduzeti korake da osigurate da drugi korisnici ne dodju u posed vaše lozinke i naloga. Naši zaposleni Vas nikada neće pitati za lozinku. Ne smete prebacivati na ili deliti vaš nalog sa bilo kim, i mi zadržavamo pravo da odmah ugasimo vaš nalog u slučaju da dođe do neovlašćenog prebacivanja ili takvog deljenja.

Međunarodna upotreba

Preuzimanjem ili korišćenjem softvera, Vi predstavljate i garantujete da se ne nalazite u nadležnosti lokalnih zakona prema kojima je upotreba ovog Servisa zabranjena zakonom, regulativama, ili Kontrolom Izvoza. Iako se ovom Servisu može pristupiti u celom svetu, mi ne pokušavamo da prikažemo da je material na ovom Servisu prikladan ili dostupan za upotrebu u nadležnosti lokalnih zakona, i pristupanje njima sa teritorija na kojima je taj sadržaj protivzakonit je zabranjeno. Oni koji pristupaju ovom Servisu sa drugih lokacija to čine na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za usaglašavanje sa lokalnim zakonima. Bilo koja ponuda za bilo koju uslugu, i/ili informacije napravljene u vezi sa ovim Servisom su ništavne na lokacijama gde su zabranjene.

Prekid Upotrebe

Vi se slažete da mi možemo, na osnovu našeg isključivog diskrecionog prava, ugasiti ili suspendovati Vaš pristup svim ili pojedinim delovima ovog Servisa sa ili bez prethodnog obaveštenja i iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, kršenje ovih Uslova Korišćenja. Bilo kakva sumnja na lažnu, uvredljivu, ili protivzakonitu aktivnost može biti osnova za prekid Vašeg odnosa, i može biti upućena odgovarajućim predstavnicima zakona.

Nakon prekida ili suspenzije. Bez obzira na razlog koji im je prethodio, Vaše pravo na upotrebu usluga dostupnim na ovom Servisu odmah prestaje, i vi prihvatate i slažete se da mi možemo odmah isključiti ili obristai Vaš nalog, i sve druge povezane informacije i fajlove na Vašem nalogu i/ili zabraniti svaki drugi budući pristup tim fajlovima ili ovom Servisu. Mi nećemo biti odgovorni prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvo potraživanje ili štetu koja bi mogla proisteći iz bilo kog prekida ili suspenzije ili bilo koje druge takve aktivnosti izvršene od strane nas u vezi sa tim a sve u skladu sa ovim Uslovima Korišćenja, kao što će Vaša odgovornost za bilo koju neplaćenu članarinu, ostati aktivna posle bilo kakvog prekida.

Obaveštenja

Sva obaveštenja namenjena određenoj strani će biti u pisanoj formi i biće dostavljena ili putem email-a ili putem konvencionalne pošte. Obaveštenja namenjena nama moraju biti poslata Korisničkom Servisu na adresu: [email protected]. Obaveštenja namenjena Vama će biti poslata ili na email adresu datu za vaš korisnički nalog, ili na adresu koju ste dostavili kao deo vaših Registracionih Podataka. Kao dodatak tome, mi možemo emitovati obaveštenja putem Servisa, u kojima Vas obaveštavamo o izmenama na Servisu, ili drugim važnim stvarima, i ta emitovanja će predstavljati obaveštenje koje je namenjeno Vama.

Svako obaveštenje ili komunikacija u skladu sa ovim Uslovima Korišćenja će se smatrati dostavljenim strani kojoj je ta komunikacija i namenjena (1) na dan dostave ako je dostavljena direktno toj strani; (2) dva radna dana nakon preuzimanja od strane komercijalne 24-časovne kurirske službe, sa pismenim dokazom o prijemu; (3) pet radnih dana nakon dana predavanja pošte, ukoliko je poslato US poštom, potrebna je povratnica; (4) na dan dostave ako je dostavljena potvrđenim faksimilom; ili (5) na dan dostave ako je dostavljena potvrđenim email-om.

Opšte

Pregledali ste Politiku Prihvatljive Upotrebe i pristali da ne prodajete, preprodajete, reprodukujete, umnožavate, kopirate ili koristite za bilo koju komercijalnu upotrebu bilo koji deo ovog Servisa, niti da pokušavate da spam-ujete ili na drugi način ometate ili da se mešate u rad ovog servisa. Odredbe ovih Uslova Korišćenja su namenjene da budu odvojive. Ako, iz bilo kog razloga, bilo koja od odredbi ovih Uslova Korišćenja, bude proglašena nevažećom ili neizvršivom u celosti ili delom u bilo kojoj nadležnosti, takva odredba će, u skladu sa tom nadležnošću, biti nedelotvorna u meri te nedelotvornosti ili neprimenjivosti bez ikakvog uticaja na validnost ili primenjivost tih odredaba u bilo kojoj drugoj nadležnosti ili ostalih odredaba u bilo kojoj drugoj nadležnosti.

Nikakav zajednički poduhvat, partnerstvo, zaposlenje ili agentski odnos ne postoji između Vas i Chatrandom-a, kao rezultat ovih Uslova Korišćenja. Neuspeh Chatrandom-a da primeni bilo kakvo pravo ili odredbu u ovim Uslovima Servisa neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe osim ukoliko se to napismeno ne prizna i prihvati od strane Chatrandom-a.

Kao dodatak bilo kom izuzeću pruženom od strane primenjivog zakona, mi ćemo biti izuzeti od bilo kakve odgovornosti za nedostavljanje ili kašnjenje u dostavljanju proizvoda ili usluga dostupnih putem ovog Servisa, do kojih može doći usled događaja van naše razumne kontrole, bilo da jesu ili ne takve okolnosti predvidive od bilo koje strane, uključujući ali ne ograničavajući se na poremećaj u radu, rat, požar, nesreće, loše vremenske uslove, nemogućnost da se obezbedi prevoz, ukaz ili regulative doneta od strane Vlade, i drugi razlozi ili događaji van naše razumne kontrole, bez obzira da li su ili nisu slični sa gore nabrojanim.

Ovi Uslovi Korišćenja, zajedno sa bilo kojim primenjivim politikama, sačinjavaju ceo sporazum izmedju Vas i Chatrandom-a.

Bilo koji neuspeh sa naše strane da primenimo ili upotrebimo bilo koju odredbu ovih Uslova Korišćenja ili povezanih prava neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.

Politike postavljene na našim sajtovima mogu biti promenjene sa vremena na vreme. Izmene stupaju na snagu kada ih postavimo putem Chatrandom Servisa.

Пратите нас: